مرغ گوشتی

مرغ گوشتی

۱۷ اسفند ۱۳۹۸

پرورش مرغ گوشتی به دلیل جمعیت بالا و نیاز به تامین مواد غذایی، انسان را به این فکر واداشته تا به پرورش مرغ گوشتی بپردازد. نگاه دیگر به پرورش مرغ گوشتی نگاهی اقتصادی است .پرورش مرغ از جوجه یک روزه شروع و نگهداری آن طبق یک برنامه تغذیه ای و بهداشتی رسیدن به وضع مطلوب تا کشتار به پایان ...

ادامه مطلب